Ở đây tôi chỉ bàn riêng về hệ thống sinh vật siêu nhiên trong văn hóa Việt Nam. Rất nhiều họa sĩ, thậm chí nhà phát triển game, khi vẽ truyện, viết game đều chăm chăm vào những mẫu có sẵn nằm trong game ngoại. Trong khi đó, kho tàng mythology creature khổng lồ của Việt Nam hoàn toàn đang ở dạng thô và chưa được mấy ai làm đến.

Click để đọc thêm…