Có bạn nhờ, wang nhá hàng , nếu ko có gì thay đổi thì nội trong hôm nay se full lun, còn có (khả nang nỳ hơi bị cao) thì… vài hôm nưa.

Click để đọc thêm…