Các bạn thường hỏi mình sao theme Miku toàn hàng Windows 7…. Ớ XP có nhiều ấy chứ ^^

Click để đọc thêm…