Tình hình là mình thấy có nhiều người vẫn chưa biết cài theme hay biết cài rồi mà chưa biết install hay patch theme v.v.v….làm sao để nó hiện ra đầy đủ Personalize BG vs background folder…

Click để đọc thêm…