Quá trình trưởng thành của US được giới thiệu tại ep 15, từ phút thứ 03:03 – 03:08; tại ep 16, từ phút 03:51 – 04:10; tại ep 17, từ phút 02:45 – 04:28; tại ep 19, từ phút 02:00 – 04:16.Mỗi một đoạn thí sinh trả lời đúng được 0.25đ…

Click để đọc thêm…