Để sử dụng theme, kéo xuống phía dưới mục “Đổi giao diện” và chọn theme muốn dùng. Hoặc click chọn các theme sau

ClearSky >>

Glassland In Night >>