Đã qua tuần thứ nhất và đã lập poll để cho mọi người bình chọn :”>

[Poll 01] || [Poll 02] || [Poll 03] || Chi tiết và cách thức đề cử

Mọi người vô bình chọn nhiệt tình nha :”>