Nếu bạn đang săn lùng các sản phẩm về Studio Ghibli tại Nhật Bản thì bạn nên ghé một trong những nơi nổi tiếng nhất bán các sản phẩm này chính là chuỗi cửa hàng “Donguri Kyowakoku” hoặc “Acorn Republic”. Tại đây bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thứ thú vị..