1. Bạn không phải là người đầu tiên
2. Luôn có người giỏi hơn bạn
3.Thành công không phải là một tài nguyên hữu hạn.

Click để đọc thêm…