Đầu tuần này, một thông tin cập nhật cho Ryse: Son of Rome trên trang sản phẩm Steam cho biết ngày phát hành game và yêu cầu cấu hình tối thiểu và đề nghị. Tuy nhiên, Crytek đã cập nhật cấu hình đề nghị với giảm bớt yêu cầu của một số phần cứng.

Click để đọc thêm…