Công ty trò chơi Marvelous AQL mới đây đã đăng một video trên Nico Nico Douga về thứ mà họ tin chính là “tương lai của game”. Một mô hình điều khiển đưa tới hy vọng cho thế hệ kế tiếp, truyền cảm hứng cho con người vươn tới những ước mơ. Đó chính là, “Head Mount π-Play”.

Click để đọc thêm…