Archetype là cụm từ được dùng để chỉ những card thuộc cùng 1 dòng , có cùng kiểu tên (có thể có cùng kiểu eff, cùng type, cùng thuộc tính…).
Để phân biệt Archetype tên của Archetype thường được ghi trong tên của Card. VD : Lumina The Lightsworn Summoner thuộc dòng LS….

Click để đọc thêm