Trong đạo Hindu, Shiva – Thần hủy diệt là một trong 3 vị thần tối cao của đạo Hindu, cùng với Brama – Thần sáng tạo và Vishnu – Thần bảo hộ tạo thành Hindu Triad. Được biết đến như thần hủy diệt nhưng ông lại rất từ bi, hủy diệt chỉ là trách nhiệm của ông mà thôi, vì nếu không có hủy diệt thì sẽ không có sáng tạo…

Click để đọc thêm…