Trumpeter được dựa trên bốn vị đại thiên sứ trong truyền thuyết Hồi Giáo. Vị Đại thiên sứ này, tên Israfel, sẽ thổi kèn vào hai lần, lần đầu sẽ là khi sự sống kết thúc, và lần thứ hai là để bào tin rằng sự sống đã trở lại vào Judgement Day.

Click để đọc thêm…