Trong Persona 4, chúng ta đã được hint 1 chút rằng Elizabeth đang tìm cách cứu anh main P3, tuy không được rõ ràng chi tiết lắm. Nhưng trong Persona 4 Golden, chúng ta đã biết được nhiều thông tin hơn và thậm chí còn có hình ảnh. Một phần tiếp theo cho Persona 3 có thể được thực hiện không?

Click để đọc thêm…