Hệ máy PlayStation Portable ” mới ” của Sony khẳng định sự tồn tại của nó qua phát ngôn của hãng làm nên Mortal Kombat.

Trong tuyên bố trên Industry Gamers, Netherrealm Studios Executive Producer, ông Shaun Himmerick đã nói rằng team làm Mortal Kombat quyết định sẽ port 1 bản lên PSP2

Click để đọc thêm