Có bốn loại phép thuật trong Final Fantasy IX; White Magic và Summon magic đều được dùng bởi Garnet và Eiko; Black Magic thì mỗi Vivi dùng được; Blue Magiccũng chỉ dành riêng cho Quina. Nếu Black Magic được sử dụng để cast lên nhiều mục tiêu thì số dam gây ra trên mỗi mục tiêu sẽ bằng phân nửa số dam khi cast chỉ trên một mục tiêu.

Click để đọc thêm