Dưới đây là danh sách các Ability trong Final Fantasy IX. Trong Final Fantasy IX, nhân vật học được một ability thông qua việc trang bị một số món đồ/vật dụng nhất định có chứa ability đó. Sau khi trang bị một món đồ/vật dụng….

Click để đọc thêm