Bạn có thể download dòng game Harvest Moon và Rune Factory tại đây.

Đầy đủ mọi phiên bản từ đầu tiên cho tới mới nhất.

Click để đọc thêm…