[Wiki] Auron

December 23, 2010 | | Final Fantasy

Auron là một nhân vật trong Kingdom Hearts II, và ra đời trong phiên bản Final Fantasy Wiki: Final Fantasy XFinal Fantasy X

Click để đọc thêm