Performed by: Aska Kaneko, Hiroyuki Nakayama, MARS (code from here), Tsuyoshi Sekito, Mitsuto Suzuki, Masami Abe, Masayuki Satou, Minoru Tsuchihashi, Keiji Kawamori

Click để đọc thêm…