[FFX] Sending

December 19, 2010 | | Final Fantasy

Sending (異 界 送り, Ikai okuri) là một nghi thức được thực hiện bởi các Summoner trong Final Fantasy X, giúp đưa các linh hồn của người chết đến Farplane. Sending là một bài múa. Trang phục của Yuna đã được thay đổi trong những gì chúng ta thấy trong bộ sưu tập dưới đây so với những gì chúng ta thấy trong game, bởi vì Tetsuya Nomura muốn có một trang phục hòa hợp theo điệu múa khi Yuna đang thực hiện Sending. Sending được nhìn thấy rõ nhất tại Kilika, sau cuộc tấn công của Sin.

Click để đọc thêm…