y Ban Kỉ Luật (Disciplinary Committee) là một ủy ban điều hành bởi học viên ở Balamb Garden trong game Final Fantasy VIII. Các thành viên gồm Seifer, Fujin và Raijin; trưởng nhóm là Seifer. Công việc của ủy ban là bắt các học viên phải tuân theo nội quy của Garden, như lệnh giới nghiêm.

Click để đọc thêm…