Celestial Weapons (nghĩa là “Vũ khí của Bảy vị Thánh”) là một loạt các vũ khí trong Final Fantasy X. Những vũ khí này đặc biệt ở chỗ chỉ tìm chúng là không đủ, tất cả vũ khí đều cần một sigil và crest để nâng cấp lên. Khi sức mạnh đã đầy đủ, Celestial Weapon nằm trong số các vũ khí mạnh nhất trong trò chơi.

Click để đọc thêm…