Hệ thống gồm 2 loại, một là Official Tour (OT), và Weekly Championship (WC).
Đối với Official Tour:
Tổ chức một năm 2 lần, vào mùa hè và dịp tết ngay khi có banlist mới.
WC tổ chức mỗi tuần một lần, vào dịp cuối tuần…

Click để đọc thêm…