Đôi khi onl cùng một giấc...
Off nick chung một giờ...