xin chào. Ko ngờ sau khi thi xong 12 vô VNS nói chung với box trầm lắng thế này.