Box chỉ chứa Anime Engsub và Raw Anime
You need 1 post to unlock hidden content, feel free to post anything here
Cần 1 post để mở khóa nội dung ẩn, post đại cái gì cũng được vào đây

Đọc kỹ Quy địnhGuide/tip để tránh sai sót
Nếu gặp vấn đề hãy post ở Ý kiến/Hỏi đáp