“Don’t ask me, I don’t really know. I hate losing. That’s my only reason!”


GAT-X370 Raider Gundam là 1 Mobile Suit có khả năng biến hình xuất hiện trong bộ phim Mobile Suit Gundam SEED. Được cầm lái bởi Clotho Buer.

Click để đọc thêm…