Nếu mình đủ dũng khí vượt qua 10cm còn lại
Biết đâu ngày hôm nay đã khác đi rồi?
Nếu mình có thể thật lòng hơn một chút
Có lẽ cậu đã hiểu được rồi.

Click để đọc thêm…