“Việc phát triển mô hình Live2D cho phép bạn tự do áp dụng cùng một mô hình vào game, phim, hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông tương tác nào khác. Với Live2D, tất cả chủ sở hữu 2D, nghệ sĩ 2D, và người hâm mộ đều có thể tận dụng các ứng dụng vô hạn trong mỗi mô hình mà vẫn giữ được tính xác thực của bản 2D gốc.- Cybernoids.”

Click để đọc thêm…