Japanese Title : 夢想夏郷 ~ Musou Kakyou
Publisher : MAIKAZE
Music: TOKINE
Genre : Fan-anime, Fantasy, Supernatural, Adventure, Comedy.
Info: Điều gì sẽ xảy ra nếu chiếc hòm công quả của đền Hakurei bị mất trộm….?

Click để đọc thêm…