Là một trò chơi được mình nổi hứng lập ra lúc nửa đêm, luật chơi cũng đơn giản, chỉ là viết, viết và viết thôi