Ran là một hồ ly chín đuôi (Cửu Vĩ Hồ), theo truyền thuyết Nhật Bản thì đã hơn 800 tuổi. Hồ ly ban đầu chỉ có một đuôi và cứ 100 năm thì lại có thêm 1 chiếc đuôi khác. Lý do này cho thấy Ran đã đi theo truyền thống, và rồi cô ta sẽ mất dần những chiếc đuôi cho tới khi chỉ còn 4 chiếc, và khi đó sẽ được xem là Thánh Hồ (Tenko) và rất thiêng liêng.

Click để đọc thêm…