Câu nói cửa miệng của Cirno trong doujinwork là: “I’m the strongest!” (Ta là người mạnh nhất!)

Click để đọc thêm…