Các nhà thực hiện anime cũng có chân trong giải thưởng này gốm có: Makoto Shinkai, Reiko Yoshida, Tadashi Hiramatsu, Shunichiro Yoshihara và Hiroyuki Sawano