Vé bắt đầu bán rông rãi với mức giá trung bình 6500 yen vào ngày 23 tháng 7