PV sẽ được công chiếu liên tục cho đến hết ngày 10 tháng 11.