DVD/Blu-ray vol 9 của season 2 sẽ được phát hành vào ngày 14 tháng 9.