Hóa đơn đặt trước sẽ được tiếp nhận từ ngày 12 tháng 10