Tác giả manga nguyên tác là Fujimaki sẽ phụ trách giám sát kịch bản trong dự án lần này