Suỵt! Khẽ nào~!

Tất cả mọi thứ chỉ là…một kế hoạch nhỏ đáng yêu mà thôi!