Pairing: Peter Parker x Harry Osborn

Hai người ngủ lại (và một pháo đài), bảy năm xa cách.

Click để đọc thêm…