Tác giả nổi tiếng thể loại ‘super-powered action’ sẽ tiếp tục câu chuyện vào tháng 10 năm 2016