Mô típ điển hình của anh hùng, ý lộn chị hùng cứu mỹ nhân.

Click để đọc thêm…