Mặc dù có rất nhiều sự thay đổi trong thiết kế nhân vật anime tại bất kì thời điểm nào, vẫn có những xu hướng nổi bật lên trong những năm gần đây. Hôm nay, họa sĩ Miyoji đã khái quát lại những nét chung trong quá khứ, tìm ra những gì đã thay đổi và kiểm tra cụ thể.

Click để đọc thêm…