Summery: Mọi con đường đều đưa ta về bên nhau
Waring: Đây chỉ là Three short tóm tắt một cách cô đọng nhiều sự việc xảy ra giữa Minh và Linh. Viết ra hết thì dài mà không viết thì không có nên bạn tác giả cuối cùng cũng quyết định là để đỡ mỏi tay tác giả và đỡ mỏi mắt độc giả thì sẽ viết 3 short.

Click để đọc thêm…