Tấm biển của Crunchyroll tại Otakon Vegas đã có thông báo về những anime mới sẽ được chiếu, gồm có ZX Ignition, Wake Up, Girls! (cả series và movie Seven Idols), season 2 của Silver Spoon.

Click để đọc thêm…