Nền công nghiệp xuất bản ở Nhật đã thông báo kế hoạch loại bỏ các manga loli , trên cơ sở tự hạn chế .
Kế hoạch được đưa ra bởi Publishing Ethics Convention ~出版倫理協議会/Shuppan Ronri Kyogikai (dịch tạm là tổ chức kiểm định xuất bản , tổ chức này không có tên tiếng Anh chính thức hay bất cứ trang thông tin chính thức nào) .

Click để đọc thêm…