Bao gồm Ray Chase, Robbie Daymond, Adam Croasdell, Chris Parson và những người khác.